KO-PO voor de overgang KO-PO
 • Digitale brug tussen kinderopvang en primair onderwijs
 • Overdracht van kindgegevens voor een doorlopende ontwikkelingslijn
 • Inzicht in voor- en vroegschoolse educatie
 • Aangepast aan uw eigen overdrachtsformulier
 • Aan te sluiten op uw eigen digitale systemen door eenvoudig export en import
 • Overzicht op regio- en/of bestuursniveau
LDOS voor de overgang PO-VO
 • Alle leerlingen in beeld bij de overdracht van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
 • Juiste en complete gegevens naar het VO
 • Automatisch genereren van aanvraagformulieren voor de RVC
 • Zowel voor PO-VO als voor SO-VSO
 • Samenwerkingsverband voldoet aan de kwaliteitseis onderwijsinspectie om de instroom in beeld te hebben
Mentortool
 • Automatisch genereren van groepsoverzichten op basis van gegevens uit het onderwijskundig rapport
 • De mentor heeft zijn of haar klas snel in beeld.
 • Leerlingen die extra ondersteuning hebben worden snel zichtbaar
 • Eenvoudige overdracht van gegevens bij een eventuele overstap naar een andere VO-school
 • Samenwerkingsverband voldoet aan de kwaliteitseis van de onderwijsinspectie om de doorstroom in beeld te hebben
NahetVO voor de overgang VO-MBO
 • Alle leerlingen in beeld bij de overdracht van voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs
 • Digitale overdracht van zowel het leerlingdeel als het schooldeel van het doorstroomdossier
 • Tool voor de RMC in de regio om voortijdig schoolverlaten te voorkomen door zicht te hebben op schoolverlaters, aanmeldingen en toelatingen
Thuiszitter
 • Overzicht van alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband die niet naar school gaan
 • Eenvoudige afstemming met school, leerplicht en samenwerkingsverband door gemeenschappelijk logboek
 • Genereert lijsten voor het regionaal thuiszittersoverleg
Passend Onderwijs
 • Applicaties voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO
 • Afgestemd op de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband
 • Niveau van de basiszorg in beeld
 • Niveau van de schoolprofielen in beeld
 • Rekenmodel op maat (in ontwikkeling)
Wie Zijn Wij
Onze Visie
Contact
Waarom KO-PO?
De meeste kinderen gaan voor het primair onderwijs naar een peuterspeelzaal en/of de kinderopvang. Leerlingen met een taalachterstand wordt daar een programma voor- en vroegschoolse educatie aangeboden. Als een kind daarna naar de basisschool gaat is een goede overdracht natuurlijk van belang. De groepsleerkracht weet dan al meteen waar hij/zij rekening mee moet houden. De meest efficiŽnte manier om de relevante gegevens over te dragen is doormiddel van digitale overdracht. Deze heeft verder als voordeel dat ook op bestuursniveau of instellingenniveau managementrapportages kunnen worden gegenereerd.
Hoe werkt het?
De leidster van de peuterspeelzaal en/of de kinderopvang maakt een exportbestand aan vanuit het eigen administratiesysteem. Hiermee worden automatisch delen van het overdrachtsformulier ingevuld, wat veel werk bespaart omdat de basisgegevens niet overgetypt hoeven te worden. De overige, kindspecifieke, gegevens worden handmatig toegevoegd. Welke gegevens dat zijn, kan per regio verschillen en is afhankelijk van de afspraken die binnen de regio tussen de peuterspeelzalen, de kinderopvang en het basisonderwijs met elkaar zijn gemaakt.
De basisschool voert daarna de aanmelding van de leerling in en geeft in de applicatie aan wanneer de leerling wordt toegelaten zodat degene die het kind overdraagt daarvan op de hoogte is.
Op een hoger aggregatieniveau wordt het daarmee ook mogelijk om, op basis van een real-time overzicht, te monitoren welke leerlingen de peuterspeelzaal en/of kinderopvang bezoeken en wanneer ze deze verlaten.
Wie hebben toegang?
De gebruikers van KO-PO zijn leidsters van peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven alsmede directies en IB-ers van basisscholen. In tegenstelling tot leidsters en IB-ers hebben besturen van de peuterspeelzalen en/of de kinderopvang geen zicht op de inhoudelijke gegevens in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij hebben daarentegen wel zicht op de leerlingstromen.

Screenshots:
Triple W ICT b.v.
Laan ten Boomen 5
5715 AA Lierop
POSTADRES
Laan ten Boomen 5
5715 AA Lierop
CONTACT
info@triplewict.nl
0492 538 444