KO-PO voor de overgang KO-PO
 • Digitale brug tussen kinderopvang en primair onderwijs
 • Overdracht van kindgegevens voor een doorlopende ontwikkelingslijn
 • Inzicht in voor- en vroegschoolse educatie
 • Aangepast aan uw eigen overdrachtsformulier
 • Aan te sluiten op uw eigen digitale systemen door eenvoudig export en import
 • Overzicht op regio- en/of bestuursniveau
LDOS voor de overgang PO-VO
 • Alle leerlingen in beeld bij de overdracht van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
 • Juiste en complete gegevens naar het VO
 • Automatisch genereren van aanvraagformulieren voor de RVC
 • Zowel voor PO-VO als voor SO-VSO
 • Samenwerkingsverband voldoet aan de kwaliteitseis onderwijsinspectie om de instroom in beeld te hebben
Mentortool
 • Automatisch genereren van groepsoverzichten op basis van gegevens uit het onderwijskundig rapport
 • De mentor heeft zijn of haar klas snel in beeld.
 • Leerlingen die extra ondersteuning hebben worden snel zichtbaar
 • Eenvoudige overdracht van gegevens bij een eventuele overstap naar een andere VO-school
 • Samenwerkingsverband voldoet aan de kwaliteitseis van de onderwijsinspectie om de doorstroom in beeld te hebben
NahetVO voor de overgang VO-MBO
 • Alle leerlingen in beeld bij de overdracht van voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs
 • Digitale overdracht van zowel het leerlingdeel als het schooldeel van het doorstroomdossier
 • Tool voor de RMC in de regio om voortijdig schoolverlaten te voorkomen door zicht te hebben op schoolverlaters, aanmeldingen en toelatingen
Thuiszitter
 • Overzicht van alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband die niet naar school gaan
 • Eenvoudige afstemming met school, leerplicht en samenwerkingsverband door gemeenschappelijk logboek
 • Genereert lijsten voor het regionaal thuiszittersoverleg
Passend Onderwijs
 • Applicaties voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO
 • Afgestemd op de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband
 • Niveau van de basiszorg in beeld
 • Niveau van de schoolprofielen in beeld
 • Rekenmodel op maat (in ontwikkeling)
Wie Zijn Wij
Onze Visie
Contact
Waarom Thuiszitter?
Helaas komt het in veel regio’s voor dat er leerlingen zijn die niet naar school gaan. De redenen daarvoor zijn zeer divers en vaak wordt er vanuit verschillende instanties met deze leerlingen gewerkt. Soms gebeurt het daarbij dat leerlingen uit beeld raken omdat deze instanties niet goed op de hoogte zijn van elkaars activiteiten en de leerling tussen wal en schip raakt. De applicatie Thuiszitter maakt het mogelijk dat een regio zicht krijgt en houdt op leerlingen die thuiszitten. In de nabije toekomst zal de onderwijsinspectie scherper toezicht houden op de afspraken die het samenwerkingsverband heeft gemaakt met betrekking tot thuiszitters en dit als kwaliteitscriterium gebruiken voor het functioneren van het samenwerkingsverband. Deze applicatie ondersteunt de samenwerkingsverbanden daarbij doordat hij een oplossing biedt om thuiszitten te monitoren.
Hoe werkt het?
In de applicatie worden de leerlingen ingevoerd die thuiszitten, de reden waarom ze thuiszitten, wie er bij betrokken zijn en wat het perspectief is. De betrokkenen rondom de leerlingen kunnen daarmee hun acties op elkaar afstemmen zodat zo snel mogelijk een perspectief voor de betrokken leerling in beeld komt.
Wie hebben toegang?
Het samenwerkingsverband voert de regie over wie verder betrokken worden bij de applicatie Thuiszitter. In de meeste gevallen zullen dit medewerkers van leerplicht en jeugdzorg en/of (school)maatschappelijk werk zijn. Dit wordt op basis van regionale afspraken tussen de instanties geregeld.

Screenshots:
Triple W ICT b.v.
Laan ten Boomen 5
5715 AA Lierop
POSTADRES
Laan ten Boomen 5
5715 AA Lierop
CONTACT
info@triplewict.nl
0492 538 444