KO-PO voor de overgang KO-PO
 • Digitale brug tussen kinderopvang en primair onderwijs
 • Overdracht van kindgegevens voor een doorlopende ontwikkelingslijn
 • Inzicht in voor- en vroegschoolse educatie
 • Aangepast aan uw eigen overdrachtsformulier
 • Aan te sluiten op uw eigen digitale systemen door eenvoudig export en import
 • Overzicht op regio- en/of bestuursniveau
LDOS voor de overgang PO-VO
 • Alle leerlingen in beeld bij de overdracht van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
 • Juiste en complete gegevens naar het VO
 • Automatisch genereren van aanvraagformulieren voor de RVC
 • Zowel voor PO-VO als voor SO-VSO
 • Samenwerkingsverband voldoet aan de kwaliteitseis onderwijsinspectie om de instroom in beeld te hebben
Mentortool
 • Automatisch genereren van groepsoverzichten op basis van gegevens uit het onderwijskundig rapport
 • De mentor heeft zijn of haar klas snel in beeld.
 • Leerlingen die extra ondersteuning hebben worden snel zichtbaar
 • Eenvoudige overdracht van gegevens bij een eventuele overstap naar een andere VO-school
 • Samenwerkingsverband voldoet aan de kwaliteitseis van de onderwijsinspectie om de doorstroom in beeld te hebben
NahetVO voor de overgang VO-MBO
 • Alle leerlingen in beeld bij de overdracht van voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs
 • Digitale overdracht van zowel het leerlingdeel als het schooldeel van het doorstroomdossier
 • Tool voor de RMC in de regio om voortijdig schoolverlaten te voorkomen door zicht te hebben op schoolverlaters, aanmeldingen en toelatingen
Thuiszitter
 • Overzicht van alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband die niet naar school gaan
 • Eenvoudige afstemming met school, leerplicht en samenwerkingsverband door gemeenschappelijk logboek
 • Genereert lijsten voor het regionaal thuiszittersoverleg
Passend Onderwijs
 • Applicaties voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO
 • Afgestemd op de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband
 • Niveau van de basiszorg in beeld
 • Niveau van de schoolprofielen in beeld
 • Rekenmodel op maat (in ontwikkeling)
Wie Zijn Wij
Onze Visie
Contact
Waarom Passend Onderwijs?
Op 1 augustus 2014 wordt de Wet Passend Onderwijs van kracht. Samenwerkings- verbanden zijn zich aan het voorbereiden op het bepalen van de basiszorg, het opstellen van de ondersteuningsprofielen van de individuele scholen en het opzetten van een systematiek die de ondersteuningszwaarte bepaalt en dat koppelt aan een berekeningsmodel.
Omdat het beleid door ieder samenwerkingsverband zelf wordt bepaald is er geen standaardapplicatie Passend Onderwijs. Voor iedere regio wordt de applicatie op maat gemaakt.
Hoe werkt het?
Voorafgaand aan het opstellen van de basiszorg en de ondersteuningsprofielen wordt regionaal bepaald uit welke elementen beiden zijn opgebouwd. Dit proces dient zorgvuldig doorlopen te worden en het is voor het welslagen van de het invullen van dit deel van het ondersteuningsplan van het grootste belang dat er voldoende draagvlak wordt gecreŽerd binnen het samenwerkingsverband met betrekking tot de relevantie van de inhoud. Vervolgens wordt dit vertaald in maatwerk voor de regio waarna de deelnemende scholen een inlogcode ontvangen voor de webapplicatie. Hiermee kunnen zij het format invullen zoals dat is ontwikkeld door het samenwerkingsverband. Het systeem genereert vervolgens overzichten per school en per samenwerkingsverband.
Wie hebben toegang?
De aangesloten scholen hebben toegang tot de applicatie om de gegevens van de school in te kunnen vullen. Functionarissen van het samenwerkingsverband die hiervoor zijn bevoegd, kunnen de applicatie beheren. Indien gewenst kan de applicatie online worden gezet op de website van het samenwerkingsverband, zodat ook ouders, leerkrachten en collega-scholen inzage hebben in de schoolprofielen.

Screenshots:
Triple W ICT b.v.
Laan ten Boomen 5
5715 AA Lierop
POSTADRES
Laan ten Boomen 5
5715 AA Lierop
CONTACT
info@triplewict.nl
0492 538 444