KO-PO voor de overgang KO-PO
 • Digitale brug tussen kinderopvang en primair onderwijs
 • Overdracht van kindgegevens voor een doorlopende ontwikkelingslijn
 • Inzicht in voor- en vroegschoolse educatie
 • Aangepast aan uw eigen overdrachtsformulier
 • Aan te sluiten op uw eigen digitale systemen door eenvoudig export en import
 • Overzicht op regio- en/of bestuursniveau
LDOS voor de overgang PO-VO
 • Alle leerlingen in beeld bij de overdracht van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
 • Juiste en complete gegevens naar het VO
 • Automatisch genereren van aanvraagformulieren voor de RVC
 • Zowel voor PO-VO als voor SO-VSO
 • Samenwerkingsverband voldoet aan de kwaliteitseis onderwijsinspectie om de instroom in beeld te hebben
Mentortool
 • Automatisch genereren van groepsoverzichten op basis van gegevens uit het onderwijskundig rapport
 • De mentor heeft zijn of haar klas snel in beeld.
 • Leerlingen die extra ondersteuning hebben worden snel zichtbaar
 • Eenvoudige overdracht van gegevens bij een eventuele overstap naar een andere VO-school
 • Samenwerkingsverband voldoet aan de kwaliteitseis van de onderwijsinspectie om de doorstroom in beeld te hebben
NahetVO voor de overgang VO-MBO
 • Alle leerlingen in beeld bij de overdracht van voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs
 • Digitale overdracht van zowel het leerlingdeel als het schooldeel van het doorstroomdossier
 • Tool voor de RMC in de regio om voortijdig schoolverlaten te voorkomen door zicht te hebben op schoolverlaters, aanmeldingen en toelatingen
Thuiszitter
 • Overzicht van alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband die niet naar school gaan
 • Eenvoudige afstemming met school, leerplicht en samenwerkingsverband door gemeenschappelijk logboek
 • Genereert lijsten voor het regionaal thuiszittersoverleg
Passend Onderwijs
 • Applicaties voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO
 • Afgestemd op de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband
 • Niveau van de basiszorg in beeld
 • Niveau van de schoolprofielen in beeld
 • Rekenmodel op maat (in ontwikkeling)
Wie Zijn Wij
Onze Visie
Contact
Onze visie
Met onze applicaties bedienen wij het onderwijs op de kwetsbare breukvlakken in de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van kinderen. Het gaat daarbij over de overgang van de kinderopvang naar het primair onderwijs (KOPO), van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs (LDOS) en van het voorgezet onderwijs naar het MBO (NahetVO). Wij vinden het belangrijk dat de inspanningen van de overdragende partij bekend zijn bij de ontvangende partij en geven dat vorm door het digitaal overdragen van de juiste en volledige informatie. Digitaal om de administratieve last zoveel mogelijk te beperken en om tijdig inzicht en overzicht te hebben over het proces. Daartoe genereren we overzichten voor de belanghebbenden die bewaken dat er geen leerlingen tussen wal en schip raken. Inzicht en overzicht vormt ook de basis voor onze overige applicaties, zoals de mentortool die helpt om hanteerbare overzichten van leerling kenmerken op klassen niveau te maken en de thuiszitter applicatie die in de regio registreert welke leerlingen niet naar school gaan en hoe de trajecten rond deze leerlingen georganiseerd zijn. Onze passend onderwijs applicaties zijn nog in ontwikkeling omdat in onze filosofie eerst helder moet zijn waar het onderwijs behoefte aan heeft om vervolgens op maat de dienstverlening te organiseren.
Triple W ICT b.v.
Laan ten Boomen 5
5715 AA Lierop
POSTADRES
Laan ten Boomen 5
5715 AA Lierop
CONTACT
info@triplewict.nl
0492 538 444