KO-PO voor de overgang KO-PO
 • Digitale brug tussen kinderopvang en primair onderwijs
 • Overdracht van kindgegevens voor een doorlopende ontwikkelingslijn
 • Inzicht in voor- en vroegschoolse educatie
 • Aangepast aan uw eigen overdrachtsformulier
 • Aan te sluiten op uw eigen digitale systemen door eenvoudig export en import
 • Overzicht op regio- en/of bestuursniveau
LDOS voor de overgang PO-VO
 • Alle leerlingen in beeld bij de overdracht van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
 • Juiste en complete gegevens naar het VO
 • Automatisch genereren van aanvraagformulieren voor de RVC
 • Zowel voor PO-VO als voor SO-VSO
 • Samenwerkingsverband voldoet aan de kwaliteitseis onderwijsinspectie om de instroom in beeld te hebben
Mentortool
 • Automatisch genereren van groepsoverzichten op basis van gegevens uit het onderwijskundig rapport
 • De mentor heeft zijn of haar klas snel in beeld.
 • Leerlingen die extra ondersteuning hebben worden snel zichtbaar
 • Eenvoudige overdracht van gegevens bij een eventuele overstap naar een andere VO-school
 • Samenwerkingsverband voldoet aan de kwaliteitseis van de onderwijsinspectie om de doorstroom in beeld te hebben
NahetVO voor de overgang VO-MBO
 • Alle leerlingen in beeld bij de overdracht van voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs
 • Digitale overdracht van zowel het leerlingdeel als het schooldeel van het doorstroomdossier
 • Tool voor de RMC in de regio om voortijdig schoolverlaten te voorkomen door zicht te hebben op schoolverlaters, aanmeldingen en toelatingen
Thuiszitter
 • Overzicht van alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband die niet naar school gaan
 • Eenvoudige afstemming met school, leerplicht en samenwerkingsverband door gemeenschappelijk logboek
 • Genereert lijsten voor het regionaal thuiszittersoverleg
Passend Onderwijs
 • Applicaties voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO
 • Afgestemd op de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband
 • Niveau van de basiszorg in beeld
 • Niveau van de schoolprofielen in beeld
 • Rekenmodel op maat (in ontwikkeling)
Wie Zijn Wij
Onze Visie
Contact
Waarom LDOS?
De applicatie is ontwikkeld voor de overdracht van gegevens van primair naar voortgezet onderwijs. De doelstelling van LDOS is om tijdig voor de zomervakantie alle leerlingen te plaatsen op het vervolgonderwijs. Zowel de scholen voor regulier onderwijs als voor speciaal onderwijs kunnen op de applicatie worden aangesloten. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voldoet hiermee aan het kwaliteitscriterium uit het (concept) inspectiekader om op elk gewenst moment zicht te hebben op alle instromende leerlingen en in welke fase van het proces ze zich bevinden.
Hoe werkt het?
De groepsleerkracht maakt in de applicatie een onderwijskundig rapport aan. Middels een exportbestand van gegevens uit het eigen leerlingvolgsysteem worden op een eenvoudige manier de meeste gegevens al ingevuld. De rest, de leerling-specifieke gegevens, vult de leerkracht of IB-er handmatig aan. Vervolgens voert het voortgezet onderwijs de aanmelding van de nieuwe brugklassers in. Na het invoeren van de aanmelding wordt het daarmee mogelijk het onderwijskundig rapport te downloaden. Het VO geeft daarna in de applicatie aan of de leerling ook wordt toegelaten. De basisschool houdt zicht op het proces en kan in LDOS ook de aanmelding en toelating van de schoolverlaters volgen. Op het niveau van het samenwerkingsverband PO en VO kan bovendien worden bewaakt of alle leerlingen zijn aangemeld en of alle leerlingen zijn toegelaten. Ook maakt LDOS het mogelijk om de schoolloopbaan van leerlingen in het VO te volgen. Hiermee voldoet het primair onderwijs aan het kwaliteitscriterium van de onderwijsinspectie om de leerling de eerste drie jaar in het voortgezet onderwijs te volgen.

Een bijkomend voordeel voor het VO is dat RVC-formulieren automatisch worden gegenereerd en digitaal verzonden kunnen worden. LDOS geeft bovendien aan, op basis van het onderwijskundig rapport, of een leerling voldoet aan de landelijke criteria voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. Daarmee is ook een voorziening ingebouwd die het mogelijk maakt voor het samenwerkingsverband om aan de hand van deze criteria de toekenningen voor LWOO en PRO zelf te regelen. Voorzien wordt dat deze taak vanaf 2015 aan de samenwerkingsverbanden passend onderwijs wordt overgedragen na opheffing van de RVC.
Wie hebben toegang?
Op verschillende niveaus zijn er lees- en schrijfrechten voor de gebruikers. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Gebruikers van LDOS zijn leerkrachten groep 8, IB-ers en directeuren van basisscholen. In het VO hebben degenen die belast zijn met de toelating toegang tot de gegevens. In verband met de WBP hebben de co÷rdinatoren van de samenwerkingsverbanden geen toegang tot inhoudelijke gegevens, maar kunnen zij wel de processen aansturen en mede bewaken dat alle leerlingen tijdig voor de zomervakantie zijn geplaatst.

Screenshots:
Triple W ICT b.v.
Laan ten Boomen 5
5715 AA Lierop
POSTADRES
Laan ten Boomen 5
5715 AA Lierop
CONTACT
info@triplewict.nl
0492 538 444