KO-PO voor de overgang KO-PO
 • Digitale brug tussen kinderopvang en primair onderwijs
 • Overdracht van kindgegevens voor een doorlopende ontwikkelingslijn
 • Inzicht in voor- en vroegschoolse educatie
 • Aangepast aan uw eigen overdrachtsformulier
 • Aan te sluiten op uw eigen digitale systemen door eenvoudig export en import
 • Overzicht op regio- en/of bestuursniveau
LDOS voor de overgang PO-VO
 • Alle leerlingen in beeld bij de overdracht van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
 • Juiste en complete gegevens naar het VO
 • Automatisch genereren van aanvraagformulieren voor de RVC
 • Zowel voor PO-VO als voor SO-VSO
 • Samenwerkingsverband voldoet aan de kwaliteitseis onderwijsinspectie om de instroom in beeld te hebben
Mentortool
 • Automatisch genereren van groepsoverzichten op basis van gegevens uit het onderwijskundig rapport
 • De mentor heeft zijn of haar klas snel in beeld.
 • Leerlingen die extra ondersteuning hebben worden snel zichtbaar
 • Eenvoudige overdracht van gegevens bij een eventuele overstap naar een andere VO-school
 • Samenwerkingsverband voldoet aan de kwaliteitseis van de onderwijsinspectie om de doorstroom in beeld te hebben
NahetVO voor de overgang VO-MBO
 • Alle leerlingen in beeld bij de overdracht van voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs
 • Digitale overdracht van zowel het leerlingdeel als het schooldeel van het doorstroomdossier
 • Tool voor de RMC in de regio om voortijdig schoolverlaten te voorkomen door zicht te hebben op schoolverlaters, aanmeldingen en toelatingen
Thuiszitter
 • Overzicht van alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband die niet naar school gaan
 • Eenvoudige afstemming met school, leerplicht en samenwerkingsverband door gemeenschappelijk logboek
 • Genereert lijsten voor het regionaal thuiszittersoverleg
Passend Onderwijs
 • Applicaties voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO
 • Afgestemd op de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband
 • Niveau van de basiszorg in beeld
 • Niveau van de schoolprofielen in beeld
 • Rekenmodel op maat (in ontwikkeling)
Wie Zijn Wij
Onze Visie
Contact
Waarom de Mentortool?
Mentoren in het voortgezet onderwijs zijn vaak veel tijd kwijt aan het bestuderen van de omvangrijke dossiers van de nieuwe brugklassers. Meestal worden door de mentoren zelf groepsoverzichten gemaakt van de instroomgegevens. Daarbij gaat het om zaken als het didactisch niveau, de cito scores, eventuele (leer-)stoornissen, e.d. De Mentortool is ontwikkeld om de mentoren hierbij te ondersteunen. Het systeem genereert o.a. automatisch heldere groepsoverzichten van didactische toetsen (LVS en cito-eindtoets), het intelligentieniveau, de leerlingkenmerken (sociaal-emotioneel en werkhouding) en eventuele indicaties (LGF, LWOO). Omdat deze objectieve gegevens in de applicatie grafisch worden weergegeven komen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben snel en overzichtelijk in beeld. Op basis van deze overzichten kan de mentor voor de vakleerkrachten, die vaak aan meerdere brugklassen les gaan geven, snel en compact in beeld brengen hoe de klas in elkaar zit en wat dat betekent voor hun pedagogische en didactische aanpak.
Hoe werkt het?
De applicatie is gekoppeld aan LDOS en de daarin verwerkte gegevens van het onderwijskundig rapport van de aangemelde leerlingen worden middels een webservice overgezet naar de Mentortool. Daarmee zijn de leerlinggegevens in één keer beschikbaar als de klassen zijn ingedeeld. De applicatie kan ook gebruikt worden als ondersteuning voor het aanmaken en indelen van klassen op bepaalde leerlingkenmerken als dat gewenst is.


In de Mentortool kunnen toetsgegevens worden toegevoegd, waardoor een doorlopende ontwikkelingslijn zichtbaar wordt. Tevens kan in de applicatie een nieuw onderwijskundig rapport worden aangemaakt. Verder kunnen leerlingen worden aangemeld bij het samenwerkingsverband voor bovenschoolse ondersteuning en kunnen leerlingen overgedragen worden van VO naar VO. Beide laatstgenoemde elementen zijn afhankelijk van de inrichting van de individuele samenwerkingsverbanden en dus maatwerk.
Wie hebben toegang?
In het voortgezet onderwijs hebben de mentoren toegang tot de gegevens van de eigen klas. Meestal is de zorgcoördinator van de school degene die het totaaloverzicht heeft. Dit kan natuurlijk ook anders belegd worden.

Screenshots:
Triple W ICT b.v.
Laan ten Boomen 5
5715 AA Lierop
POSTADRES
Laan ten Boomen 5
5715 AA Lierop
CONTACT
info@triplewict.nl
0492 538 444