KO-PO voor de overgang KO-PO
 • Digitale brug tussen kinderopvang en primair onderwijs
 • Overdracht van kindgegevens voor een doorlopende ontwikkelingslijn
 • Inzicht in voor- en vroegschoolse educatie
 • Aangepast aan uw eigen overdrachtsformulier
 • Aan te sluiten op uw eigen digitale systemen door eenvoudig export en import
 • Overzicht op regio- en/of bestuursniveau
LDOS voor de overgang PO-VO
 • Alle leerlingen in beeld bij de overdracht van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
 • Juiste en complete gegevens naar het VO
 • Automatisch genereren van aanvraagformulieren voor de RVC
 • Zowel voor PO-VO als voor SO-VSO
 • Samenwerkingsverband voldoet aan de kwaliteitseis onderwijsinspectie om de instroom in beeld te hebben
Mentortool
 • Automatisch genereren van groepsoverzichten op basis van gegevens uit het onderwijskundig rapport
 • De mentor heeft zijn of haar klas snel in beeld.
 • Leerlingen die extra ondersteuning hebben worden snel zichtbaar
 • Eenvoudige overdracht van gegevens bij een eventuele overstap naar een andere VO-school
 • Samenwerkingsverband voldoet aan de kwaliteitseis van de onderwijsinspectie om de doorstroom in beeld te hebben
NahetVO voor de overgang VO-MBO
 • Alle leerlingen in beeld bij de overdracht van voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs
 • Digitale overdracht van zowel het leerlingdeel als het schooldeel van het doorstroomdossier
 • Tool voor de RMC in de regio om voortijdig schoolverlaten te voorkomen door zicht te hebben op schoolverlaters, aanmeldingen en toelatingen
Thuiszitter
 • Overzicht van alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband die niet naar school gaan
 • Eenvoudige afstemming met school, leerplicht en samenwerkingsverband door gemeenschappelijk logboek
 • Genereert lijsten voor het regionaal thuiszittersoverleg
Passend Onderwijs
 • Applicaties voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO
 • Afgestemd op de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband
 • Niveau van de basiszorg in beeld
 • Niveau van de schoolprofielen in beeld
 • Rekenmodel op maat (in ontwikkeling)
Wie Zijn Wij
Onze Visie
Contact
Waarom NahetVO?
De applicatie NahetVO is ontwikkeld ten behoeve van de overgang VO-MBO. Door het gebruik van dit digitale overdrachtssysteem houden alle decanen en mentoren zicht op de plaatsing van de schoolverlaters. Op regionaal niveau kan worden bewaakt of alle leerlingen tijdig voor de zomervakantie zijn aangemeld en geplaatst. Deze rol wordt meestal in de RMC-regio uitgevoerd door leerplicht, maar kan ook worden neergelegd bij een VSV-coördinator of een andere daartoe aangestelde functionaris.
Hoe werkt het?
De applicatie NahetVO voorziet in de overdracht van gegevens middels een doorstroomportfolio (DPF) vanuit het VO naar het MBO. Het DPF bestaat uit een leerlingdeel en een schooldeel. Het leerlingdeel wordt door de leerling zelf ingevuld en het schooldeel door de school van herkomst. Het MBO voert in de applicatie de aanmelding van een leerling in en haalt daarmee de gegevens op van de leerlingen, eventueel aangevuld met digitale bijlagen. De aanmelding van de leerling wordt door de applicatie vervolgens ook teruggekoppeld naar de VO school van herkomst waarmee zichtbaar wordt of alle vertrekkende leerlingen zich tijdig hebben aangemeld op het vervolgonderwijs en of ze daar toegelaten zijn. Ook ouders en leerlingen kunnen de status van aanmelding en toelating volgen.
Wie hebben toegang?
De gebruikers van NahetVO zijn decanen, mentoren, leerlingen (en hun ouders) in het voortgezet onderwijs en intake functionarissen van het middelbaar beroepsonderwijs. Zoals bovenstaand opgemerkt wordt op regionaal niveau in onderling overleg bepaald wie de leerlingstroom bewaakt. Dit kan de afdeling leerplicht van de RMC-regio zijn, maar ook de VSV-coördinator of een andere functionaris die door de regio hiervoor is aangesteld.

Screenshots:
Triple W ICT b.v.
Laan ten Boomen 5
5715 AA Lierop
POSTADRES
Laan ten Boomen 5
5715 AA Lierop
CONTACT
info@triplewict.nl
0492 538 444